Geen DBCs tot 1 juli wat nu?

Hoe kunt u maatregelen nemen zodat u een probleem in de cashflow voorkomt?

Per 1 januari is het systeem van de SGGZ en de GBGGZ ingevoerd. Dit nieuwe systeem brengt veel wijzigingen met zich mee, waaronder ook het aanpassen van de declaratiestandaard. Omdat de vereisten voor deze declaratiestandaard pas heel laat aan het licht gekomen zijn in 2013 is het voor de zorgverzekeraars niet mogelijk om de software op orde te hebben voor 1 juli. Dit betekent dat er voor 1 juli geen declaraties ingediend kunnen worden waarvan de startdatum in 2014 ligt. Hoe kunt u maatregelen nemen om een probleem in de cashflow te voorkomen?

Declareer DBC’s gestart in 2013
Als u in 2013 al actief was in de tweedelijns zorg dan zijn er in dat jaar vast ook DBC’s gestart die in 2014 doorlopen. Als deze DBC’s 365 dagen open staan dan kunnen ze gesloten en gefactureerd worden. Deze DBC’s kunnen gewoon gedeclareerd worden in 2014 omdat ze een andere declaratiestandaard hebben. Verdeel het declareren van deze DBC’s zoveel mogelijk over de maanden april tot en met juli zodat u een gespreide betaling heeft en continuïteit van inkomsten.

Vraag noodbevoorschotting aan voor de GBGGZ
Omdat er nog niet gedeclareerd kan worden hebben de zorgverzekeraars besloten om te voorzien in noodbevoorschotting voor de basis GGZ ook wel overgangsfinanciering genoemd. Hoe deze bevoorschotting aangevraagd kan worden is per zorgverzekeraar verschillend. Hieronder treft u de websites van de verzekeraars aan waarop u informatie kunt vinden:

Achmea Zorg

 

http://www.achmeazorg.nl/ggz-vrijgevestigden/ggz-vrijgevestigden/Noodbevoorschotting-BasisGGZ/Pages/default.aspx

 

CZ, Delta LLoyd en OHRA

 

http://www.cz.nl/zorgaanbieder/ggz/basis-ggz/psycholoog-psychotherapeut-praktijk/declareren

 

De Friesland

 

http://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/zorgsegmenten/ggz-cure/samenwerking-met-de-friesland/noodvoorschot-basis-ggz.aspx

 

Menzis

 

http://www.menzis.nl/web/Zorgaanbieders/Zorgsoorten/GGZ/Contractering/OnlineAanvragenVoorschotregelingBGGGZ2014/OnlineAanvragenVoorschotregeling.htm

Multizorg

 

http://www.multizorg.nl/dossiers/ggz-elp-dyslexie/ggz-vrijgevestigden/veelgestelde-vragen-gbggz/722-ggz-gbggz-hoe-gaat-multizorg-vrz-om-met-bevoorschottingEn bij DSW en VGZ kunt u op de volgende manier een voorschot aanvragen:

DSW en Stad Holland
DSW verstrekt enkel noodbevoorschotting aan gecontracteerde praktijken die in het kerngebied zitten van DSW, waar het marktaandeel groter is dan 5%. Aan de hand van een contract kan dan maandelijks een format aangeleverd worden, op basis waarvan een voorschot wordt toegekend. Voor meer informatie over het noodbevoorschottingscontract kunt u contact opnemen met Elske de Ruiter via het e-mailadres .

VGZ Coöperatie
VGZ heeft in januari een nieuwsbrief rondgestuurd met de volgende informatie:

"Zorgaanbieders die een overeenkomst GBGGZ met ons hebben afgesloten, komen onder een aantal voorwaarden in aanmerking voor de aanvraag van een overeenkomst transitiefinanciering:

  • Zorgkostenplafond GBGGZ is hoger dan €5000 (per overeenkomst)

Overeenkomst is afgesloten vóór 1 februari 2014, ofwel binnen een maand na aanbieden indien we het definitief aanbod zorgkostenplafond na 1 januari 2014 hebben verstrekt.

Indien het zorgkostenplafond GBGGZ tenminste €50.000 bedraagt, beoordeelt Zorginkoop de jaarrekening 2012 alvorens de aanvraag afgerond kan worden.

De aanvraag verloopt via de contracteertool, tenzij de overeenkomst op papier is afgesloten. In dit geval sluiten we ook de overeenkomst transitiefinanciering op papier af.

We verstrekken op grond van transitiefinanciering ten hoogste 80% van het zorgkostenplafond. De betalingen vinden eenmaal per kwartaal plaats, de eerste op of omstreeks 3 maart 2014.

Voor definitieve aanbiedingen, verstrekt na 17 januari, en voor aanbiedingen vanuit de tweede contracteerronde, zal de contractering en uitbetaling van transitiefinanciering op een nog nader te bepalen moment plaatsvinden. De aanbieders die dit betreft, worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Aanbieders die op basis van de hoogte van het zorgkostenplafond voor een overeenkomst transitiefinanciering in aanmerking komen, zullen we ook rechtstreeks per e-mail benaderen met een nadere uitleg over de procedure."

Vragen over de contractering transitiefinanciering kunt u sturen naar een specifieke mailbox voor dit proces: .”

Vraag financiering onderhanden werk aan voor de SGGZ
Sinds 1 januari 2013 is de beleidsregel ‘Voorschotten en rentevergoeding DBC’s GGZ’ afgeschaft. Dat betekent dat een zorgverzekeraar geen voorschot voor de gespecialiseerde GGZ meer hoeft te verstrekken. Hoewel de regel is afgeschaft komen enkele verzekeraars hier toch nog in tegemoet en noemen dit financiering onderhanden werk. Hieronder kunt u meer informatie vinden van de zorgverzekeraars die werken met financiering onderhanden werk:

Achmea Zorg

http://www.achmeazorg.nl/ggz-vrijgevestigden/ggz-vrijgevestigden/Zorginkoop/Pages/Financiering-onderhanden-werk-en-rentevergoeding.aspx

DSW
DSW staat open voor financiering van het onderhanden werk voor gecontracteerde praktijken met een marktaandeel van meer dan 5%. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Elske de Ruiter op mailadres .

Menzis
Er bestaat een voorschotregeling SGGZ ten aanzien van de financiering van het onderhanden werk (OHW). Menzis (en dus AnderZorg en Azivo) geeft iedere gecontracteerde GGZ zorgaanbieder, met een marktaandeel van meer dan 5%, de mogelijkheid een voorschot OHW GGZ aan te vragen. Het marktaandeel van de instellingen bij het Menzis concern kan geraadpleegd worden op www.zorgprisma.nl . Het voorschot wordt eenmalig uitgezet om het onderhandenwerk (OHW) binnen de DBC systematiek te financieren. Aan elk verstrekt voorschot ligt een overeenkomst ten grondslag en deze kan jaarlijks worden verlengd of beëindigd.

VGZ
Op de website van VGZ staat dat u voor financiering onderhanden werk contact kunt opnemen met de zorginkoper in de regio. Als u de zorginkoper in de regio niet kent dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer: 040-2975604.

Vraag uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst
Omdat u een cashflow probleem heeft is het verstandig om alvast uitstel van betaling aan te vragen bij de belastingdienst. Op die manier kunt u het gereserveerde geld voor de inkomstenbelasting tijdelijk gebruiken om het cashflowprobleem op te lossen. Als de verzekeraars in augustus uitbetalen dan kunt u het tekort voor de inkomstenbelasting weer aanvullen.

Start met consultatie POH/Huisarts
Vanaf 1 januari is er voor de huisarts budget beschikbaar gesteld om consultatie door een psychiater of psychotherapeut aan te vragen. De huisarts kan u dus bellen met een vraag over een cliënt die mogelijk doorverwezen moet worden naar de GBGGZ of SGGZ. Als de huisarts u om onafhankelijk advies vraagt dan valt dit onder consultatie en mag u dat factureren aan de huisarts. Maak hier duidelijk afspraken over met de huisarts in een samenwerkingsovereenkomst zodat de huisarts weet dat u gaat factureren en tegen welke prijs.

Start met deeldeclaraties
Via een factoringmaatschappij is het vaak mogelijk om deeldeclaraties te laten uitbetalen. Op die manier heeft u een continuïteit aan inkomsten. Een factoringmaatschappij die deeldeclaraties accepteert is bijvoorbeeld Famed. Let er wel op dat u over deze deeldeclaraties ook een bepaald rentepercentage moet betalen. Famed kan alleen voorschotten verstrekken bij software die gereed is voor de GZ321 standaard.

Bied voorschotnota’s aan bij OVP’s
Mocht u te maken hebben met onverzekerde zorg zoals aanpassingsstoornissen of andere aandoeningen die reden voor zorg kunnen zijn (V-codes) dan kunt u uw cliënten een voorschotnota voorleggen. U laat de cliënt per sessie afrekenen en aan het einde van de behandeling verrekent u de eerdere betalingen met het uiteindelijke bedrag van het onverzekerde product (OVP). Op die manier kunt u sneller inkomsten genereren en kan de cliënt in delen de behandeling betalen.

Start met coaching
Naast verzekerde zorg kunt u ook starten met coaching. Bij coaching bepaalt u zelf het tarief van de behandeling en kunt u per sessie een rekening sturen. Houd er wel rekening mee dat de cliënt deze vorm van zorg niet vergoed krijgt en dus alles zelf moet betalen. Daarnaast bent u BTW-plichtig waardoor u een BTW-administratie moet gaan voeren. In het bedrijfsleven wordt coaching vaak helemaal vergoed door het bedrijf waarbij de cliënt werkt. Het is zeker de moeite waard om mee te starten als u een cashflowprobleem heeft.

Bronnen
-VGZ, ‘Nieuwsbrief Coöperatie VGZ – digitale contractering ggz’, 22 januari 2014