Downloads

Akte van cessie

Voorbeeld akte van cessie

 

Beleidsdocumenten

Nadere regels GBGGZ 2015
Nadere regels SGGZ 2015

 

Checklist

Checklist: Start uw eigen praktijk

 

Factuurvoorbeelden:

Factuur GBGGZ
Factuur SGGZ
BTW-factuur
OVP-factuur

 

MBI

2013
2014
2015


OVP

Dynamische lijst GGZ
Rapport CVZ "Advies geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg, deel 2"

Papieren factuur SGGZ

Declaratie- en prestatiecode
Lekenvertaling
Voorbeeld papieren factuur SGGZ
ZVZ berekenen
ZVZ per diagnose


Privacy
Alternatieve privacyverklaring KDVP
Bijlage: declareren met niet-diagnose specifieke informatie
Privacyverklaring NZa


ROM

Overicht Wettelijke Meetinstrumenten volgens de SBG (vastgesteld in de Prestatie-indicatoren GGZ)
Prestatie-indicatoren GGZ (van toepassing op de ZGP volgens het bestuurlijk akkoord 2013 en 2014)


Start uw eigen praktijk

Checklist: Start uw eigen praktijk

 

Tarieven

Tarieven GBGGZ 2015
Tarieven SGGZ 2015
Tariefbeschikking Dyslexiezorg 2014
Tarieven GBGGZ 2014
Tarieven SGGZ 2014

 

Verwijzing Huisarts

Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts tweedelijns GGZ
Sjabloon verwijzing

 

Wet- en regelgeving:

Beleidsregel macrobeheersinstrument (MBI)
Beroepscode voor psychologen
Beroepscode voor psychotherapeuten
BSN - factsheet gebruik portalen VECOZO en SBV-Z
BSN - factsheet inzake identificatie van clienten
Herregistratie BIG-register gz-psycholoog en psychotherapeut per 1 januari 2012
Kostprijsberekening curatieve GGZ
NMa-richtsnoeren voor de zorg inzake samenwerking
Vrijstellingsbesluit WBP
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wet BIG
Wet Burgerservicenummer in de zorg (BSNz), in hoofdlijnen
Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector (WKCZ)
Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
Zorgverzekeringswet (besluit zorgverzekering)


Zorgverzekeraars
:

Koepels en maatschappijen
Telefoonnummers